Nothing here

אירועים וביטולים

רכישת כרטיסים לאירוע

  • # מחירי הכרטיסים לאירוע ייקבעו על ידי מארגן האירוע ויוצגו במסגרת דף האירוע באתר בשקלים חדשים כולל מע”מ (להלן – “מחיר הכרטיס”).
  1. ביטולים והחזרים – ביטול של עסקת רכישת כרטיסים לאירוע על ידי משתמש תיעשה אך ורק בכפוף למדיניות הביטולים הקבועה, אשר תפורסם על ידי מארגן האירוע בדף האירוע באתר וכן בכפוף לאישורו של המארגן ושל חברת האשראי (להלן – “מדיניות הביטולים וההחזרים”).
  2. על אף האמור במדיניות הביטולים וההחזרים, יובהר כי בכל מקרה, ביטול כאמור יתאפשר לכל הפחות בתוך ארבעה עשר יום מיום הרכישה, אך לא יאוחר 48 שעות לפני מועד האירוע ובאישורם של מפעילי האתר.
  3. כמו כן יובהר, כי המשתמש לא יוכל לבצע ביטול חלקי של עסקה לרכישת כרטיסים לאירוע.
  4. עוד יובהר, כי מקום בו לא תוכל החברה מכל סיבה שהיא לחייב את אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) אותו סיפק המשתמש במסגרת עסקה לרכישת כרטיסים לאירוע, יבוטלו באופן אוטומטי הכרטיסים אשר נרכשו על ידו משתמש כאמור.
  5. המשתמש מאשר, כי ידוע לו כי המארגן רשאי לבטל אירוע ובמקרה כאמור יבוטלו הכרטיסים אשר נרכשו על ידי המשתמש לאירוע. מובהר ומוסכם, כי החברה לא תישא בכל אחריות בגין ביטול האירוע מכל סיבה שהיא.
  6. החברה תשיב למשתמש, בכל מקרה של ביטול בתוך 30 ימי עסקים ממועד ביטול רכישת הכרטיסים על ידו (ובלבד שהדבר נעשה בהתאם למדיניות הביטולים וההחזרים) או ממועד ביטול האירוע על ידי המארגן
  7. יובהר עם זאת, כי בכל מקרה בו בוטלה העסקה לרכישת כרטיסים לאירוע על ידי המשתמש כאמור לעיל , תהיה רשאית החברה לגבות מהמשתמש דמי ביטול, כמשמעות מונח זה בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010.
  8. ביטול עסקה כרוך בדמי ביטול של כ-5% מסך העסקה.
צרו קשר בווטסאפ
כן כן יש לנו עכשיו גם ווטסאפ!
!היי פטריות
?מה הדיבור? יש שאלות
:) מיקו זמינה גם בווטסאפ