Nothing here

MYCO Privacy Policy

מדיניות פרטיות באתר mycolove.com
מפעילי האתר רואים חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים באתר.

 1. הצטרפות לאתר (פתיחת חשבון משתמש) כרוכה במסירת מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות או כתובת דואר אלקטרוני וכד׳. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן להירשם לאתר וחלק מפעילות האתר לא תתאפשר למבקרים ללא חשבון. כחלק מתהליך ההצטרפות, המשתמש מאשר, כי הנתונים שימסרו על ידו בעת ההרשמה אינם רגישים וכי הם יישמרו וינוהלו ע״י מפעילי האתר.
 2. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אודות אופן שימוש המשתמשים בו, מפעילי האתר ישמרו את המידע ויעשו שימוש בו או בנתונים שימסרו במועד ההרשמה לאתר בהתאם לתנאי השימוש באתר ולמדיניות הפרטיות או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
  • כדי לאפשר למשתמשים גישה לשירותים השונים באתר – כדוגמת יצירת קשר עם משתמשים אחרים , רכישת כרטיסים, הרשמה לאירועים.
  • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • מפעילי האתר רשאים לשלוח למשתמשי האתר מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת יכול המשתמש לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.
  • ליצירת הקשר עם המשתמש (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח מידע סטטיסטי.
  • לכל מטרה אחרת, שתפורט בתנאי השימוש באתר, במדיניות הפרטיות זו או בכל תקנון מחייב אחר.
  • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר, מאשר המשתמש לצדדים שלישיים שיורשו לכך על ידי מפעילי האתר לקבל מידע זה, בכפוף לשמירה עליו בהתאם להוראות תנאי השימוש באתר.
 3. מפעילי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים פרטים אישיים ומידע שנאסף על פעילות המשתמשים באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותם אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
  • במקרה שהמשתמש מפר את תנאי השימוש באתר ומסירת המידע תידרש בהקשר זה כדין ע”י צד שלישי.
  • אם יתקבל בידי מפעילי האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודות המשתמש לצד שלישי
  • במידה ותתעורר כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין מפעילי האתר.
  • אלא אם כן המשתמש הזמין שירו מצד שלישי דרך האתר
 4. מפעילי האתר מיישמים באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשביה, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן, מפעילי האתר לא מתחייבים שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 5. האתר שומר לעצמו את האפשרות לעשות שימוש בקבצי “עוגיות” (Cookies) לצורך שיפור מהירות ויעילות השימוש בתוכן על-ידי המשתמשים בו. כל משתמש יכול לבחור שלא לאפשר את הפעלתם וזאת על ידי ביטול אפשרות זו בדפדפן האינטרנט שבו הוא גולש. עם זאת יצוין, כי ביטול אפשרות לקבלת “עוגיות” (Cookies)  בדפדפן יכול להביא לכך שחלקים מהאתר לא יעבדו באופן מלא.
 6. באתר תוכלו למצוא קישוריות שתובלנה אתכם לאתרים אחרים, על פי צורך והחלטת מפעילי האתר. מדיניות הפרטיות של האתר אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות (להלן – “אתרים חיצוניים”). לאתרים אלה יכולה ויש מדיניות פרטיות משלהם. לפיכך, האחריות בשימוש באתרים של קישוריות והאחריות בגין המידע שיועבר, ככל שיועבר, על ידי משתמשים באתר לאתרים החיצונים, היא על משתמשי האתר בלבד והחברה ומפעילי האתר ממליצים לבדוק ולקרוא היטב את מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים הללו לפני שאתם מוסרים פרטים אישיים ו/או מידע אחר באתר החדש אליו הגעתם.
 7. לכל משתמש הזכות לבקשר ולמחוק את המידע השמור במערכת בהתאם למדינייות מחיקת המידע של האתר
צרו קשר בווטסאפ
כן כן יש לנו עכשיו גם ווטסאפ!
!היי פטריות
?מה הדיבור? יש שאלות
:) מיקו זמינה גם בווטסאפ